SCP Repository

De SCP Repository is de online bibliotheek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). In deze bibliotheek publiceert het SCP alle onderzoeksrapporten en andere publicaties.

Gebruik het zoekvak bovenaan om publicaties te zoeken of gebruik het menu om te filteren op bijvoorbeeld publicatiedatum of auteur.

Voor geavanceerd gebruik van de zoekfunctie is een hulppagina beschikbaar.

Een overzicht van alle publicaties is te vinden onder 'Communities' en dan 'SCP Publications'

Bij problemen met de repository kunt u contact opnemen met het SCP.


The SCP Repository is the online library of the  SCP Repository is the online library of the The Netherlands Institute for Social Research ¦ SCP. The SCP publishes all research reports and other publications in this library.

Use the search box at the top to search for publications or use the menu to filter by publication date or author, for example.

help page is available for advanced use of the search function

An overview of all publications can be found under 'Communities' and 'SCP Publications'

If you have problems with the repository, please contact the SCP.

 • Eigen regie of een duurzame arbeidsmarkt?

  Blijleven, Wieke; Broek, Andries van den; Kluizenaar, Yvonne de; Muiderman, Karlijn; Peters, Sabine; Roeters, Anne (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2024-04-11)
  Dit is een publicaties uit het onderzoeksproject Verschuivende verantwoordelijkheden. In dit project staan de visies van de overheid en inwoners op de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de overheid, inwoners, markt en het maatschappelijk middenveld centraal. Deze studie bestudeert visieverschillen tussen burgers en overheid op de gewenste verantwoordelijkheidsverdeling voor het beleidsdomein leven lang ontwikkelen. We reconstrueren de visies van de rijksoverheid door middel van analyse van beleidsdocumenten. Die overheidsvisies vergelijken we met inzichten over de visies van burgers uit grootschalig vragenlijstonderzoek. Daar waar discrepanties bestaan komen de effectiviteit en legitimiteit van het leven lang ontwikkelen-beleid mogelijk onder druk te staan. In de conclusie van het rapport wordt beschreven op welke manier beleid belangrijke knelpunten tegen kan gaan.
 • Regie nemen, ruimte geven – Roep om een rechtvaardige verdeling

  Muiderman, Karlijn; Kluizenaar, Yvonne de; Blijleven, Wieke; Wagemans, Fieke; Broek, Andries van den; Roeters, Anne (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2024-04-11)
  Dit is een publicaties uit het onderzoeksproject Verschuivende verantwoordelijkheden. In dit project staan de visies van de overheid en inwoners op de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de overheid, inwoners, markt en het maatschappelijk middenveld centraal. Deze studie bestudeert visieverschillen tussen burgers en overheid op de gewenste verantwoordelijkheidsverdeling voor het opwekken van duurzame energie op land. Aan de hand van een concreet beleidsdossier laat deze studie zien hoe de overheid beter kan aansluiten bij burgers, vanuit waarden die voor burgers belangrijk zijn en vanuit inzicht in de belemmeringen die burgers ervaren. Het onderzoek bestaat uit een systematische analyse van beleidsdocumenten om visies van de rijksoverheid te reconstrueren, een analyse van burgervisies op basis van een grootschalig vragenlijstonderzoek en een verdiepende studie uitgevoerd in focusgroepen.
 • De leefwerelden van arm en rijk

  Vermeij, Lotte; Thijssen, Lex (Radboud Universiteit, Nijmegen); Beekers, Daan; Maslowski, Ralf (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2024-04-05)
  In het SCP-onderzoek ‘De leefwerelden van arm en rijk’ is gekeken hoe de leefwerelden van de 20 procent meest welvarende en de 20 procent minst welvarende Nederlanders in de leeftijd van 30 tot en met 59 jaar zich tussen 2011 en 2020 hebben ontwikkeld. Hoewel Nederland in vergelijking met andere landen niet erg gesegregeerd is, blijkt uit dit onderzoek dat leefwerelden in tien jaar tijd wel eenzijdiger zijn geworden. Zowel de armste als de rijkste inwoners van Nederland ontmoeten in hun buurt, op het schoolplein, bij familie en op hun werk vooral mensen die net als zij weinig of juist veel welvaart hebben. Vooral in en rond de Randstad en Eindhoven zijn de leefwerelden van rijke Nederlanders eenzijdig. Arme stedelingen hebben vaker een eenzijdige leefwereld dan arme mensen elders. Tussen 2011 en 2020 zagen arme mensen vooral de welvaart in hun buurt verder afnemen. Verder valt op dat in het oosten van Groningen, in de zuidelijke Randstad en in Zuid-Limburg de leefwereld van inwoners met de laagste welvaart vaak eenzijdig is. Deze toename van gescheiden leefwerelden is reden tot zorg, omdat dit namelijk gepaard gaat met ongelijke kansen en het staat sociale samenhang en begrip tussen mensen in de weg. In het onderwijssysteem en op de woning- en arbeidsmarkt liggen wel kansen om ervoor te zorgen dat arm en rijk elkaar (weer) meer ontmoeten. De hernieuwde aandacht voor het verbeteren van wijken biedt kansen om eenzijdige leefwerelden terug te dringen. Daarnaast kan een nieuwe kijk op hoe we arbeid hebben georganiseerd, ervoor zorgen dat leefwerelden van mensen elkaar raken.
 • Koersen op kwaliteit van de samenleving : Sociale en Culturele Ontwikkelingen 2024

  Vermeij, Lotte; Kluizenaar, Yvonne de; Reijnders, Mark; Coenders, Marcel (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2024-03-27)
  Op 1 juni aanstaande stuurt het demissionaire kabinet de Voorjaarsnota 2024 naar de Tweede Kamer. Daarin staat niet alleen hoe het gaat met de inkomsten en uitgaven van het Rijk, maar ook een vooruitblik op de plannen voor de rest van het jaar. Er worden financiële keuzes gemaakt op terreinen als asiel en migratie, wonen, klimaat en de zorg. Waar gaat meer of juist minder geld naartoe? Als input voor die plannen publiceert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) Koersen op kwaliteit van de samenleving (Sociale en Culturele Ontwikkelingen 2024) waarin staat hoe het gaat met de Nederlanders en hoe politieke keuzes kunnen bijdragen aan een goede kwaliteit van de samenleving.
 • Terugblik SCP-symposium 'Spiegel van de samenleving, nu en in de toekomst'

  Sociaal en Cultureel Planbureau (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2024-03-25)
  Al 50 jaar onderzoekt en verklaart het Sociaal en Cultureel Planbureau hoe het gaat met Nederland en de mensen die er wonen, met als doel te zorgen voor overheidsbeleid dat aansluit bij het dagelijks leven van mensen. In het kader van dit jubileum organiseerde het SCP op 14 maart 2024 het symposium ‘Spiegel van de samenleving, nu en in de toekomst’ in theater Diligentia in Den Haag.

View more