SCP Repository

De SCP Repository is de online bibliotheek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). In deze bibliotheek publiceert het SCP alle onderzoeksrapporten en andere publicaties.

Gebruik het zoekvak bovenaan om publicaties te zoeken of gebruik het menu om te filteren op bijvoorbeeld publicatiedatum of auteur.

Voor geavanceerd gebruik van de zoekfunctie is een hulppagina beschikbaar.

Een overzicht van alle publicaties is te vinden onder 'Communities' en dan 'SCP Publications'

Bij problemen met de repository kunt u contact opnemen met het SCP.


The SCP Repository is the online library of the  SCP Repository is the online library of the The Netherlands Institute for Social Research ¦ SCP. The SCP publishes all research reports and other publications in this library.

Use the search box at the top to search for publications or use the menu to filter by publication date or author, for example.

help page is available for advanced use of the search function

An overview of all publications can be found under 'Communities' and 'SCP Publications'

If you have problems with the repository, please contact the SCP.

 • Is de politiek er voor iedereen?

  Dagevos, Jaco; Vermeulen, Floris; Geurts, Nella; Iedema, Jurjen; Koç, Ruşen; Spierings, Niels (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2024-01-25)
  Nederlanders met een migratieachtergrond hebben minder vertrouwen in de politiek en voelen zich vaker niet door de politiek vertegenwoordigd dan Nederlanders zonder een migratieachtergrond. Dat blijkt uit dit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Mensen met een migratieachtergrond vinden vaak dat de politiek niet naar hen luistert en dat onderwerpen die zij belangrijk vinden worden gebagatelliseerd of aan de kant worden geschoven. Gevoelens van uitsluiting spelen hierbij een belangrijke rol: dat zij, en de politici in wie zij zich herkennen en met wie zij zich identificeren, politiek niet volwaardig meedoen en meetellen. Onze democratie functioneert optimaal als iedereen kan participeren, gehoord en vertegenwoordigd wordt en dit ook zo ervaart. Het is dus zorgelijk als een grote groep Nederlanders het idee heeft dat de politiek er niet is ‘voor mensen zoals zij’ en minder geneigd te zijn te gaan stemmen. Er kan op die manier een vicieuze cirkel ontstaan: problemen van kiezersgroepen die minder participeren krijgen minder aandacht, het gevoel er niet toe te doen wordt verder versterkt en dat leidt vervolgens tot een grotere ervaren kloof met de politiek en nog minder politieke aandacht. Om dit te veranderen, kan de politiek zelf een rol spelen.
 • Burgers over democratie en rechtsstaat

  Noije, Lonneke van; Ridder, Josje den (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2024-01-22)
  Op verzoek van de Staatscommissie rechtsstaat heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bestaande kennis over democratie en rechtsstaat vanuit het perspectief van burgers gebundeld. Uit dit onderzoek blijkt dat er de afgelopen jaren onder inwoners van Nederland grote steun was en is voor de democratie en haar waarden. Toch wordt de democratie op verschillende manieren uitgedaagd. Achter grote steun voor abstracte begrippen als democratie en vrijheid, gaat verdeeldheid schuil over wat ze precies betekenen en waar de grenzen van democratische waarden liggen. Daarnaast heeft ongeveer een derde van de Nederlanders in bepaalde situaties sympathie voor meer autocratische of technocratische vormen van bestuur. Deze kennisnotitie van het SCP gaat in op de verwachtingen van en oordelen van Nederlanders over de democratische rechtsstaat en de verbeterpunten die zij zien. In het voorjaar van 2023 ontving het SCP het verzoek van de Staatscommissie rechtsstaat om de beschikbare kennis over democratie en rechtsstaat vanuit het perspectief van burgers samen te brengen. Deze kennisnotitie is geschreven in de zomer van 2023 en aansluitend, in het najaar, als concept versie met hen gedeeld zodat de staatscommissie deze kennis kon gebruiken in haar onderzoek.
 • Resultaten Mid Term Review [2023]

  Sociaal en Cultureel Planbureau (2023-12-27)
  Het SCP werkt sinds 1 januari 2021 met een vijfjarig onderzoeksprogramma voor de periode van 2021 tot en met 2025. Dat programma is beschreven in het meerjarenplan 2021-2025 (MJP) en uitgewerkt in interne programma- en afdelingsplannen, alsmede in beleidsnotities. Halverwege de meerjarenperiode heeft een zogenoemde Mid-Term Review plaatsgevonden waarin gekeken is of het MJP bijstelling behoeft. De aanbevelingen van de visitatie van het SCP over de periode 2016-2020 vormen een belangrijke bouwsteen van deze Mid-Term Review, naast de input van onze stakeholders en onze eigen analyses van de stand de samenleving en toekomstige sociaal- maatschappelijke ontwikkelingen vanuit het perspectief van de burger. De uitkomsten van de Mid-Term Review worden in deze notitie beknopt beschreven.
 • Burgerperspectieven 2023 I 3

  Miltenburg, Emily; Geurkink, Bram; Herweijer, Lex; Ridder, Josje den (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2023-12-29)
  Er is meer steun voor harde acties tegen de overheid bij mensen die weinig vertrouwen hebben in de politiek en vinden dat de politiek niet naar hen luistert. Bijna één op de vijf Nederlanders vindt zelfs dat de overheid zo slecht functioneert, dat het hele systeem maar het beste omvergeworpen kan worden. Dat mensen harde acties steunen, betekent echter niet dat ze ook zelf in actie komen. Dat doen de meeste mensen niet. Verreweg de meeste Nederlanders steunen het recht om te demonstreren, maar keuren geweld of ordeverstoringen bij demonstraties en protest af. Dit blijkt uit SCP-onderzoek naar de mening van burgers over protesten en demonstraties dat onderdeel is van Bericht 3 van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB). Met dit doorlopend onderzoek brengt het SCP periodiek de stemming in ons land in kaart en peilt het vertrouwen van Nederlanders in de politiek en instituties. Elk bericht heeft ook een apart thema waarover vragen aan de deelnemers worden voorgelegd. Voor dit COB zijn tussen maart-juni 2023 en in augustus enquêtes gehouden (onder resp. 1815 en 1339 Nederlanders). Uit de resultaten van Burgerperspectieven Bericht 3 blijkt dat de stemming halverwege 2023 nog steeds negatief is in vergelijking met de afgelopen vijftien jaar. Het vertrouwen in de politiek blijft laag en de grootste groep vindt dat het de verkeerde kant opgaat met Nederland. We zien echter wel na vijftig jaar onderzoek naar de publieke stemming dat politieke onvrede en zorgen over de maatschappij van alle tijden is. Daartegenover staat dat sinds de jaren zeventig een meerderheid van de Nederlanders tevreden is met het functioneren van de democratie en het vertrouwen in de rechtspraak en de politie blijft hoog.
 • Sociale en Culturele Ontwikkelingen

  Verbeek-Oudijk, Debbie; Hardus, Sarah; Broek, Andries van den; Reijnders, Mark; Bucx, Freek; Eggink, Evelien; Geurkink, Bram; Gool, Marc van; Huijnk, Willem; Josten, Edith; et al. (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2023-04-14)
  Op 1 juni aanstaande stuurt het kabinet de Voorjaarsnota naar de Tweede Kamer. Daarin staat niet alleen hoe het gaat met de inkomsten en uitgaven van het Rijk, maar ook een vooruitblik van de kabinetsplannen voor volgend jaar. Als input voor die plannen komt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vandaag met de Sociaal Culturele Ontwikkelingen: hoe gaat het met mensen en met de samenleving als geheel en welke (beleids-)keuzes zou het kabinet moeten maken als we streven naar brede welvaart voor Nederland en de Nederlanders? Het SCP adviseert het kabinet om naast financieel-economische overwegingen ook oog te hebben voor sociaal-maatschappelijke aspecten. Keuzes in de begrotingsplannen voor volgend jaar hebben immers niet alleen gevolgen voor de economie en de leefomgeving, maar ook sociaal-maatschappelijke consequenties, bijvoorbeeld voor sociale cohesie, structurele ongelijkheid en de ondersteuning van kwetsbare groepen.

View more