SCP Repository

De SCP Repository is de online bibliotheek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). In deze bibliotheek publiceert het SCP alle onderzoeksrapporten en andere publicaties.

Gebruik het zoekvak bovenaan om publicaties te zoeken of gebruik het menu om te filteren op bijvoorbeeld publicatiedatum of auteur.

Voor geavanceerd gebruik van de zoekfunctie is een hulppagina beschikbaar.

Een overzicht van alle publicaties is te vinden onder 'Communities' en dan 'SCP Publications'

Bij problemen met de repository kunt u contact opnemen met het SCP.


The SCP Repository is the online library of the  SCP Repository is the online library of the The Netherlands Institute for Social Research ¦ SCP. The SCP publishes all research reports and other publications in this library.

Use the search box at the top to search for publications or use the menu to filter by publication date or author, for example.

help page is available for advanced use of the search function

An overview of all publications can be found under 'Communities' and 'SCP Publications'

If you have problems with the repository, please contact the SCP.

 • Zien, luisteren en helpen : Wat gemeenten kunnen doen voor een beter bereik in het sociaal domein

  Plaisier, Inger; Reijnders, Mark; Schotel, Anne Louise; Schyns, Peggy (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2024-06-13)
  Nog altijd wordt in Nederland een behoorlijke groep mensen die hulp of ondersteuning nodig hebben, niet bereikt. Hierdoor dreigt hun situatie problematischer te worden en worden bestaande ongelijkheden tussen groepen verder vergroot. Het zorgt ook voor toenemend wantrouwen in de overheid als geheel. Daarom onderzocht het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) waarom gemeenten en dienstverleners niet alle inwoners bereiken die in aanmerking komen voor ondersteuning in het sociaal domein, en wat gemeenten kunnen doen om mensen beter te bereiken. Dit kwalitatieve onderzoek werd uitgevoerd in drie (anoniem gebleven) gemeenten. Het onderzoek is het vervolg op het onderzoeksrapport Gezien, gehoord en geholpen willen worden dat in augustus 2023 is gepubliceerd. Het doel van deze twee deelonderzoeken samen is om beleidsmakers en dienstverleners meer inzicht te bieden in de doorwerking van beleid, het effect van handelen in de uitvoering op de mensen die zij willen bereiken, en hoe mensen dat beleven. Dat biedt hun aanknopingspunten om hun beleid en dienstverlening te verbeteren, zodat zij inwoners beter kunnen bereiken.
 • Reflectie op het hoofdlijnenakkoord Hoop, lef en trots

  Sociaal en Cultureel Planbureau (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2024-05-21)
  De plannen en voorstellen in het hoofdlijnenakkoord Hoop, lef en trots van PVV, VVD, NSC en BBB hebben gevolgen voor het leven van mensen en de samenleving als geheel. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) analyseerde de effecten van maatregelen uit het hoofdlijnenakkoord aan de hand van vijf aspecten die van invloed zijn op de kwaliteit van de samenleving: het welbevinden van mensen, hun participatie in de samenleving, de sociale cohesie, structurele ongelijkheid en de relatie tussen burgers en overheid. En dan valt op dat het hoofdlijnenakkoord stevig inzet op basisbehoeften van mensen, maar weinig aandacht heeft voor sociale cohesie en het tegengaan van ongelijkheid.
 • Burgerperspectieven 2024 | Bericht 1

  Ridder, Josje den; Hul, Leonard van 't; Broere, Joris (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2024-04-25)
  Keer op keer blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat inwoners van Nederland tevredener zijn over hun eigen leven dan over Nederland als geheel. Daarnaast zijn Nederlanders optimistischer over de richting waarin hun leven zich ontwikkelt dan over de richting van het land. Dit ‘met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht’ is niet nieuw en niet typisch Nederlands. In de nieuwe editie van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven verklaart het SCP dit fenomeen. Het onderzoek naar oordelen over het eigen leven en het land als geheel is onderdeel van een nieuwe editie van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB). Met het COB onderzoekt en duidt het SCP hoe mensen het vinden gaan met de maatschappij en de politiek. Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders hun eigen leven gemiddeld een 7,7 geven. Dat is hoger dan hun cijfer voor de samenleving (6,2) en de politiek (4,9). Van de Nederlanders is 67% optimistisch over de richting waarin hun leven zich ontwikkelt, terwijl slechts 12% optimistisch is over de richting van het land. In de focusgroepen en de enquête geven mensen aan dat zij het cijfer over hun eigen leven vooral baseren op hoe tevreden ze zijn over hun eigen sociale contacten, financiële situatie, gezondheid, woonsituatie en tijdsbesteding. Uit deze editie van het COB blijkt verder dat het vertrouwen in de politiek in de (na)zomer van 2023 iets is gestegen ten opzichte van het voorjaar van 2023. Toch blijven Nederlanders ook na de Tweede Kamerverkiezingen van november 2023 bezorgd over het probleemoplossend vermogen van de politiek en de intenties van politici.
 • Tussen duurzaam denken en duurzaam doen : Houding, gedrag en veranderbereidheid van religieuze en niet-religieuze Nederlanders als het gaat om klimaat

  Versantvoort, Maroesjka; Klomp, Mirella; Elsen, Millie; Tromp, Thijs; Kieruj, Natalia; Kluizenaar, Yvonne de; Iedema, Jurjen; Heil, Lieke; Heuvel, Isabel van den (Sociaal en Cultureel Planbureau (i.s.m. de Protestantse Theologische Universiteit), 2024-04-23)
  Of het nu gaat om voedselconsumptie, de aanschaf van spullen, auto- of energiegebruik: de leefwijze van burgers heeft een klimaatafdruk. Los van alle technische innovaties om die klimaatafdruk te verminderen, vraagt het realiseren van klimaatneutraliteit bezinning op (en aanpassing van) gedrag en leefstijl. Effectief klimaatbeleid vraagt draagvlak en verankering in het leven van mensen. Voor de ontwikkeling daarvan is het daarom van belang een goed beeld te hebben van de houding van burgers ten opzichte van klimaatproblematiek, hun gedrag en de bereidheid hun handelen en leefstijl aan te passen. Dit kan relevante inzichten opleveren in manieren om hen te stimuleren een bijdrage te leveren aan het tegengaan van (verdere) klimaatverandering die door mensen wordt veroorzaakt. In dit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) staan de houding van burgers ten opzichte van het klimaat en het klimaatbeleid, hun drijfveren, hun leefstijl én hun veranderbereidheid centraal. Dan gaat het om vragen als: in hoeverre gaan intenties en gedrag samen? Zijn burgers bereid offers te brengen voor het klimaat? Wat vinden burgers rechtvaardig klimaatbeleid? Welke rol spelen religie, persoonlijke drijfveren, politieke oriëntatie, inkomen, leeftijd en andere persoonskenmerken? De antwoorden op deze vragen helpen het burgerperspectief in klimaatbeleid verder te verankeren. Het kabinet heeft hoge verwachtingen van burgers, maar gaf aan dat er in beleid nog onvoldoende rekening gehouden wordt met de uiteenlopende drijfveren, motivaties en het verschil in handelingsmogelijkheden van verschillende groepen. Dit onderzoek probeert bij te dragen aan het vergroten van dit inzicht.
 • Position paper: Keuzes in zorg en ondersteuning

  Eggink, Evelien; Klerk, Mirjam de (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2024-04-18)
  Op 18 april nam het Sociaal en Cultureel Planbureau deel aan een rondetafelgesprek van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer. Aanleiding was het rapport van Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050. Het Sociaal en Cultureel Planbureau gaf met het position paper ‘Keuzes in zorg en ondersteuning’ input voor dit rondetafelgesprek.

View more