• 4 + 2 = 7

   Breedveld, K. (1999-12-01)
  • 55-plussers en seksuele oriëntatie

   Lisdonk, Jantine van; Kuyper, Lisette (2015-12-10)
   Dit rapport gaat over lesbische, homoseksuele en biseksuele (LHB) 55-plussers in Nederland. We kijken naar overeenkomsten en verschillen tussen LHB en heteroseksuele 55-plussers in sociale participatie, welzijn en verwachtingen omtrent toekomstige (mantel)zorg. Ook gaat het in op een aantal zaken die alleen bij LHB 55-plussers een rol spelen, zoals het meemaken van negatieve reacties, het wel of niet open zijn over je oriëntatie en verwachtingen die LHB’s hebben over de LHB-vriendelijkheid van de zorg. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Directie Emancipatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
  • A Comparative Typology of Pension Regimes

   This report presents an empirical typology of pension regimes in the European Union, the US, Canada, Australia and Norway. The categorisation is based on 34 quantitative and qualitative characteristics of the mandatory parts of the pension systems in these countries. The empirical analysis shows that Esping-Andersen's classical distinction between liberal, corporatist and social-democratic welfare regime types does not entirely hold in the case of pension systems. The empirical traits of the various pension systems can be summarised on two main dimensions: the general level of pension provision and the existence of private schemes within the mandatory part of the pension system. On these dimensions four clusters of countries, or pension regime types, have been identified empirically. Two of those are as one would theoretically expect: the corporatist group has rather high earnings-related pension benefits, while the liberal pension regime type provides a more basic, means-tested pension. However, two other clusters are not in line with the standard classification of welfare regimes. In the 'moderate pensions' cluster, the level of pension provision is lower than in the corporatist countries, but it surpasses the standards attained by countries with a liberal pension regime. In countries belonging to the 'mandatory private' cluster, the government obliges employees to participate in private pension schemes, which are generally funded and based on defined contributions. The pension level in this group is moderate or high. ENEPRI This is not a publication of the Institute of Social Research of the Netherlands - SCP, but is published by European Network of Economic Policy Research Institutes.
  • Aan het werk vanuit een bijstands- of werkloosheidsuitkering

   Wittebrood, Karin; Andriessen, Iris (2014-11-17)
   Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het SCP gevraagd een verkennend onderzoek te verrichten in zes grote gemeenten. Via een beperkt aantal interviews bij gemeenten en UWV is geïnventariseerd welk beleid wordt gevoerd om werklozen aan een baan te helpen en wat dit beleid betekent voor de positie van migranten op de arbeidsmarkt. Ruimte voor ‘individueel maatwerk’ Volgens de geïnterviewden heeft een generieke aanpak de voorkeur boven etnisch-specifiek beleid. Voorwaarden zijn wel dat 1) deze aanpak voldoende ruimte biedt om in te spelen op individuele behoeften en 2) rekening houdt met culturele achtergrond, ongeacht of deze achtergrond etnisch, sociaaleconomisch of anderszins is bepaald. Daarmee sluit de aanpak directer aan bij het op te lossen probleem. Wel geven de ondervraagden aan weinig zicht te hebben op eventuele verschillen in het bereik en de toegankelijkheid van de toeleiding naar werk tussen autochtonen en niet-westerse migranten. Verschillen tussen gemeenten Uit de interviews bleek dat in sommige gemeenten vernieuwende ideeën worden ingezet en dat de grenzen van de beleidskaders bewust worden opgezocht. In andere gemeenten wordt die vrijheid minder benut en gaat men traditioneler te werk.
  • Aanbod van arbeid 2012

   Vlasblom, Jan Dirk; Josten, Edith; Voogd-Hamelink, Marian de (2013-04-25)
   Een effectief arbeidsmarktbeleid vereist inzicht in de positie van werkenden en werkzoekenden. Dit rapport laat zien hoe die de afgelopen jaren veranderde. Het besteedt aandacht aan de afstemming tussen arbeid en privéleven, en ook de arbeidsmobiliteit en scholingsdeelname van werkenden komen uitgebreid aan bod. Door de huidige recessie en met het oog op de vergrijzing moeten ouderen langer doorwerken; in dit rapport gaat daarom bijzondere aandacht uit naar werkende ouderen. De gebruikte gegevens komen grotendeels uit een langlopend onderzoek onder 4500 werkenden en niet-werkenden. Deze enquête wordt iedere twee jaar herhaald. Het SCP beheert vanaf 2010 de uitkomsten ervan.
  • Aanbod van arbeid 2014

   Vlasblom, Jan Dirk; Echtelt, Patricia van; Voogd-Hamelink, Marian de (2015-02-11)
   Het verhogen van de arbeidsdeelname is een van de hoofddoelstellingen van het arbeidsmarktbeleid. Duurzame inzetbaarheid van werkenden staat centraal. Werkenden moeten tot aan de pensioengerechtigde leeftijd blijvend en breed actief blijven op de arbeidsmarkt. Mobiliteit, scholing en een gezonde werkomgeving zijn dan onontbeerlijk. Deze publicatie beschrijft de ontwikkelingen op dit terrein zowel vanuit het perspectief van werkenden als niet-werkenden. De trends in arbeidsdeelname van verschillende groepen en de flexibilisering van de arbeidsmarkt komen ook uitgebreid aan bod. De publicatie is gebaseerd op de gegevens uit een langlopend onderzoek onder 4500 werkenden en niet-werkenden dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) sinds 2010 coördineert. De studie wordt iedere twee jaar herhaald.
  • Aanbod van arbeid 2016

   Croezen, Simone; Vlasblom, Jan Dirk; Mattijssen, Lucille; Voogd-Hamelink, Marian de; Echtelt, Patricia van (2016-08-30)
   Als mensen (meer) betaald werk gaan verrichten, vraagt dit van hen ook meer op andere terreinen. Werken, zorgen en leren zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Enerzijds combineren steeds meer mensen betaald werk met zorgtaken. Anderzijds wordt scholing van belang geacht om werknemers tot aan de pensioengerechtigde leeftijd een plaats te laten houden op de arbeidsmarkt (duurzame inzetbaarheid). Werken, zorgen en leren op een flexibele arbeidsmarkt is het centrale thema in dit rapport. Het beschrijft de belangrijkste trends op dit terrein vanuit het perspectief van werkenden en niet-werkenden. Aan bod komen onder andere: flexibilisering, de combinatie van arbeid en (mantel)zorg, en formele en informele scholing van werkenden. De publicatie is gebaseerd op de gegevens uit een langlopend onderzoek onder 4.500 werkenden en niet-werkenden dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) sinds 2010 coördineert. De studie wordt iedere 2 jaar herhaald.
  • Aanbod van arbeid 2016

   Echtelt, Patricia van; Croezen, Simone; Vlasblom, Jan Dirk; Voogd-Hamelink, Marian de (2016-08-30)
   De overheid wil dat de arbeidsdeelname verder toeneemt. Voor het persoonlijk leven van de burgers heeft dit gevolgen. Als mensen (meer) betaald werk gaan verrichten, vraagt dit van hen ook meer op andere terreinen. Werken, zorgen en leren zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Enerzijds combineren steeds meer mensen betaald werk met zorgtaken. Anderzijds wordt scholing van belang geacht om werknemers tot aan de pensioengerechtigde leeftijd een plaats te laten houden op de arbeidsmarkt (duurzame inzetbaarheid). Werken, zorgen en leren op een flexibele arbeidsmarkt is het centrale thema in dit rapport. Het beschrijft de belangrijkste trends op dit terrein vanuit het perspectief van werkenden en niet-werkenden. Aan bod komen onder andere: flexibilisering, de combinatie van arbeid en (mantel)zorg, en formele en informele scholing van werkenden. De publicatie is gebaseerd op de gegevens uit een langlopend onderzoek onder 4500 werkenden en niet-werkenden dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) sinds 2010 coördineert. De studie wordt iedere twee jaar herhaald.
  • Aandacht voor de wijk

   Wittebrood, Karin; Dijk, Tom van (2007-07-03)
   Een van de maatregelen die wordt ingezet om wijken leefbaarder en veiliger te maken is het slopen van woningen en het bouwen van nieuwe woningen. Soms is de ingreep vooral gericht op het verbeteren van de kwaliteit van woningen, maar soms is deze expliciet bedoeld om een concentratie van 'kansarmen' tegen te gaan. Over de sociale effecten van de herstructurering is echter weinig bekend. Deze publicatie gaat over de effecten van herstructurering op de leefbaarheid en veiligheid in woonbuurten in 30 grote steden in de periode 1995-2006. Onderzocht is of vooral individuele bewoners de leefbaarheid en veiligheid in een buurt bepalen of dat de buurt als sociale context ook relevant is. Verder zijn buurten waar een substantiële fysieke ingreep heeft plaatsgevonden vergeleken met (overeenkomstige) buurten waar dat niet is gebeurd: zijn er verschillen in leefbaarheid en veiligheid?
  • Aandacht voor welzijn

   Dam, C.L. van (NIZW); Wiebes, P.E. (NIZW); Kwekkeboom, R. (2005-03-07)
   Eigenlijk al sinds zijn ontstaan staat de welzijnssector ter discussie. Desondanks - en in weerwil van (aangekondigde) bezuinigingen - staat de sector anno 2005 nog steeds overeind. De aangekondigde Wet maatschappelijke ondersteuning is zelfs bedoeld om zijn positie te versterken. In dit boek wordt een overzicht gegeven van de Nederlandse welzijnssector: zijn breedte en diversiteit, aanbod en bereik, de inzet van professionals en de betekenis van het vrijwilligerswerk. Voor iemand met belangstelling voor deze sector is het een handig en compact naslagwerk. Tegelijkertijd laat het buitenstaanders in kort bestek kennismaken met een sector die zich in al zijn verscheidenheid kenmerkt door dat ene karakteristieke element: aandacht voor welzijn.
  • Aandachtspunten voor een herstelbeleid: Briefadvies Covid-19 Overleg Planbureaus

   #N/B (2020-05-28)
   Het herstelbeleid van het kabinet moet brede welvaart als uitgangspunt nemen. Hierbij zijn de gezondheid en economie belangrijk, maar gaat het ook om andere zaken die mensen belangrijk vinden: onderwijs, veiligheid, de toegankelijkheid van voorzieningen, de kwaliteit van onze leefomgeving en sociale gelijkheid. Dit schrijven het Centraal Planbureau (CPB), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een briefadvies aan het kabinet.
  • Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland 2011

   Keuzenkamp, Saskia (2011-09-06)
   Het kabinet wil de sociale acceptatie van homoseksualiteit bevorderen. Om zicht te hebben op de stand van zaken en de mate waarin dat doel wordt bereikt, heeft het kabinet het Sociaal en Cultureel Planbureau gevraagd de actuele cijfers en trends op dit gebied in kaart te brengen. Uit dit rapport blijkt dat Nederland internationaal nog altijd het meest homotolerante land in Europa is. Desondanks blijken er grenzen aan deze tolerantie te zijn en zijn er groepen die duidelijk meer moeite hebben met homoseksualiteit (zoals jongeren, orthodox religieuzen en niet-westerse migranten).
  • Acceptatie van homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in Nederland 2013

   Keuzenkamp, Saskia; Kuyper, Lisette (2013-05-16)
   Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Directie Emancipatie, rapporteert het SCP om het jaar over de trends in acceptatie en de actuele stand van zaken. Op 17 mei komt hier een nieuwe editie van uit. In deze korte rapportage schetsen we een beeld van de sociale acceptatie in Nederland anno 2013. Er wordt aandacht besteed aan de positie van Nederland in vergelijking met andere Europese landen, trends in acceptatie en naar de houding van specifieke bevolkingsgroepen (zoals jongeren en migranten). In de huidige editie nemen we voor het eerst ook de sociale acceptatie van biseksuelen en transgenders mee.
  • Achter de schermen

   Huysmans, Frank; Haan, Jos de; Broek, Andries van den (2004-10-06)
   Met de komst van commerciële televisie- en radiozenders en het internet is de hoeveelheid informatie en amusement enorm gegroeid. Technologische ontwikkelingen maken dat overal en altijd over vele mediadiensten kan worden beschikt. Welke consequenties heeft dit voor de wijze waarop mensen zich informeren, amuseren en met elkaar contacten onderhouden? Kunnen maatschappelijk kwetsbare groepen zich staande houden in de informatievloed? In deze studie worden trends in het media- en ict-gebruik sinds 1975 geschetst. Het lezen van boeken, kranten en tijdschriften, het gebruik van radio en televisie en dat van de computer en het internet krijgen afzonderlijk aandacht. Ingegaan wordt op de betekenis van de media voor cultuurspreiding en op de internationale positie van het Nederlandse mediabestel. Daarna wordt onderzocht of het mediagebruik net als het aanbod gevarieerder is geworden en in welke mate het gebruik van het ene medium ten koste gaat van het andere. De uitkomsten krijgen tot slot een vertaling naar een mogelijke herstructurering van het media- en informatiebeleid. Het culturele draagvlak 5
  • Achterstand en afstand

   Ingen, Erik van; Haan, Jos de; Duimel, Marion (2007-10-18)
   Nieuwe computer- en internettoepassingen dringen snel in ons alledaagse leven door. Terugdenkend aan een wereld zonder e-mail, internet, tekstverwerkers en databases verbaast het hoe snel we aan het gemak en de efficiency van dergelijke toepassingen gewend zijn geraakt. Toch kan niet iedereen even gemakkelijk meekomen. Soms zet dat mensen op achterstand omdat ze toegang missen tot unieke informatie of onvervangbare communicatiemogelijkheden. In andere gevallen leidt dat tot afstand omdat zij aansluiting missen bij een dominant geworden levensstijl. Niet iedereen heeft de mogelijkheden of de wens om zich te bekwamen in allerhande nieuwe software. Daarmee komen nieuwe vragen op voor beleid en onderzoek, zoals: wat is er nodig om vertrouwd te worden - en te blijven - met hedendaagse ICT? Welke groepen slagen hier niet in en wat zijn de redenen daarvoor? Wat zijn de consequenties hiervan in het alledaagse leven? Dit rapport gaat nader in op de positie van ouderen, lager opgeleiden, inactieven en allochtonen. Het blijkt dat deze groepen - om uiteenlopende redenen - geringere vaardigheden in het ICT-gebruik hebben dan de rest van de bevolking. Er is bekeken welke factoren van invloed zijn op die achterstand en ook welke gevolgen dit heeft voor de onderscheiden groepen. Zo komen bijvoorbeeld aan bod de maatschappelijke betrokkenheid van ouderen en het zoeken naar een baan bij werklozen.
  • Achtervolgd door angst

   Noije, Lonneke van; Iedema, Jurjen (2017-03-23)
   Deze publicatie richt zich op angst voor slachtofferschap als een van de meest urgente aspecten van onveiligheidsbeleving. In Nederlands onderzoek naar onveiligheidsbeleving wordt vaak gebruikgemaakt van de standaardvraag uit de opeenvolgende landelijke Veiligheidsmonitors (CBS): ‘Voelt u zich wel eens onveilig?’. Ook het beleid om de veiligheidsbeleving van Nederlandse burgers te verbeteren, is gebaseerd op deze algemene indicator. Dit beleid heeft zijn doel bereikt als het aandeel mensen dat zich wel eens onveilig voelt in 2017 met 10% is afgenomen ten opzichte van 2012. Wat een bevestigend antwoord op deze algemene vraag precies betekent, weten we echter niet. Zijn mensen bang? Of hebben ze de indruk dat er veel criminaliteit in hun omgeving is? Of reflecteert het hun mening dat de Nederlandse samenleving onvoldoende wordt beschermd tegen veiligheidsrisico’s? Daarmee is het ook niet zeker dat een eventuele succesvolle afname met 10% van het onveiligheidsgevoel de meest belastende problematiek voor burgers zal verlichten. In navolging van de internationale literatuur die fear of crime centraal stelt in onderzoek en beleid, gaan we na of angst voor slachtofferschap ook een alternatieve leidraad voor Nederlands beleid zou kunnen zijn. In dit rapport wordt een conceptueel model van angst voor slachtofferschap uitgewerkt en getoetst, waardoor we risicofactoren van angst voor slachtofferschap kunnen aanwijzen. De mate waarin die risicofactoren verschillen van de risicofactoren van een algemene gevoel van onveiligheid, geeft aanknopingspunten voor accentwijzigingen in het huidige beleid.
  • Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg 2009

   Pommer, Evert; Sadiraj, Klarita (2010-01-24)
   Het ministerie van VWS (Directie Jeugdbeleid) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) willen inzicht hebben in het toekomstige beroep op de jeugdzorg, zowel op landelijk als regionaal niveau. In 2007 heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een begin gemaakt met de ontwikkeling van een ramings- en verdeelmodel voor de provinciale jeugdzorg. Dat heeft in 2009 geleid tot de oplevering van een verdeelmodel voor de regionale vraag naar provinciale jeugdzorg in 2007 (De jeugd een zorg, SCP publicatie 2009/4). Dit verdeelmodel geeft een beeld van de vraag naar jeugdzorg in de verschillende jeugdzorgregio's. Op verzoek van het ministerie van VWS en het IPO worden de gegevens die ten grondslag liggen aan het verdeelmodel geactualiseerd voor het laatst beschikbare meetjaar: 2009.
  • Actuele maatschappelijke ontwikkelingen 2010

   Veldheer, Vic; Bijl, Rob (2011-04-04)
   Het Nationaal Archief (NA) heeft bouwstenen ontwikkeld voor een nieuwe manier om in de toekomst archieven te waarderen en te selecteren. In zijn rapport Gewaardeerd verleden staat die nieuwe waarderingsmethodiek uitvoerig beschreven. Een onderdeel van die nieuwe werkwijze is een beschrijving van algemene en langlopende trends en ontwikkelingen die representatief zijn voor de Nederlandse samenleving. In dat kader is aan het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gevraagd om voor de periode 2005-2010 een trendanalyse uit te voeren. Bedoeling is om daarmee voor het NA een basis te leggen, gericht op nog te vormen archieven, waarmee op voorhand bepaalde informatie kan worden gewaardeerd. Een soort monitor voor toekomstige archiefvorming. Met deze publicatie is een eerste stap gezet in het proces van toekomstige archivering. Hierna volgen nog stappen die het NA moet gaan zetten: het identificeren van actoren en archiefvormers en een vertaling naar de archiefbescheiden zelf. Het SCP denkt hiermee een referentiekader te hebben geboden voor het NA bij het waarderen van de archieven van een bepaald departement en een aanzet te hebben gegeven voor het identificeren van voor de archivering relevante werkprocessen.
  • Advies enkelvoudige huishoudelijke hulp

   Boer, Alice de; Campen, Crétien van; Gameren, E. van; Schellingerhout, R.; Timmermans, J.; Woittiez, Isolde (2003-10-21)