• Zorgen voor later

   Mootz, Marijke; Timmermans, Joost (1981-03-02)
  • Samenhangen in de zorg voor ouderen

   Timmermans, Joost (1983-03-01)
  • Berekend beleid

   Fulpen, Hans van; Herwaarden, Floor van; Hooijmans, Evelien; Kam, Flip de; Pommer, Evert; Wiebrens, Caspar (1985-02-01)
  • Samenhang in de zorg

   Mootz, Marijke; Timmermans, Joost; Schoemakers-Salkinoja, Irma; Hessing-Wagner, Josette (1986-05-01)
  • Samenhang in de zorg voor jeugdigen

   Timmermans, Joost (1987-12-01)
  • Van woord naar beeld?

   Knulst, Wim; Beek, Paul van (1988-06-01)
  • Leefstijlen in Nederland

   Ganzeboom, Harry (1988-09-01)
   Een verkenning naar het optreden van leefstijlpatronen.
  • Profijt van de overheid in 1983

   Ruitenberg, Leendert; Kam, Flip de; Pommer, Evert (1989-06-01)
  • Van vaudeville tot video

   Knulst, Wim (1989-06-01)
  • Reacties op werkloosheid

   Becker, J.W. (1989-06-01)
  • De kunstzinnige burger

   Beek, Paul van; Knulst, Wim (1991-09-02)
   Als men cultuurfilosofen als Steiner, Postman of Bloom mag geloven, is het slecht gesteld met onze culturelestaat van dienst. We zouden te veel toegeven aan een consumptief hedonistischeleefstijl en steeds onverschilliger staan tegenover cultuurgoederendie oefening en geduld vragen. Uit de eerdere SCP-studies als Van woord naar beeld? uit 1988 en Van vaudeville tot video uit 1989 is gebleken dat vooral het lezen, het schouwburg­ en bioscoopbezoekte lijden hebben gehad van de uitbreiding van concurrerende ontspanningsmogelijkhedenen in het bijzonder van de elektronische media. De kunstzinnige burger is het derde in een reeks van onderzoeken waarin de naoorlogsetrends in de cultuurparticipatieop basis van onderzoeksfeiten worden uitgediept. In dit rapport staat de amateuristische kunstbeoefening centraal. Onderzocht is hoe het deze actieve vorm van cultuurparticipatieis vergaan onder de toenemende concurrentie van alternatieven. Dit onderzoek richt zich niet uitsluitend op kunstzinnige activiteiten door volwassenen maar ook op die van kinderen vanaf 6 jaar. De rol die ouders spelen bij de keuze hiervan wordt eveneens belicht. Een andere vraag die beantwoord wordt, is hoe vaak kunstzinnig actieve burgers zelf als toehoorder of toeschouwer culturele evenementen bijwonen.
  • Onderzoeksverantwoording AVO '91

   Konings- van der Snoek, M.; Spit, J.S. (1992-11-01)
   Technische toelichting op de opzet van het AVO'91 en het bijbehorende onderzoeksbestand. Ingegaan wordt op: de vraagstelling; de onderzoeksmethode; weging en ophoging; de opzet van het micro-databestand AVO'91.
  • SCR '92: Reacties gepeild

   Stoop, I.A.L (1993-01-01)
  • Culturele Veranderingen: het wegen waard?

   Gijsberts, Mérove (1993-07-01)
   Verslag van een verkennend onderzoek naar de effecten van weging op de bestanden 'Culturele Verkenningen'. In kaart wordt gebracht in hoeverre er sprake is van selectieve non-respons in de databestanden. Het verschijnsel non-respons wordt nader belicht, evenals het begrip 'wegen', dat aan de hand van de literatuur wordt verduidelijkt.
  • Gevolgen van de schaalvergroting in het basisonderwijs

   Blank, J.L.T.; Niggebrugge, F.D.E. (1993-09-01)
   Inzicht wordt gegeven in de gevolgen van de voorstellen voor een beleid van schaalvergroting in het basisonderwijs.
  • Rapportage minderheden 1993

   Tesser, P.M.T. (1993-09-01)
   De Rapportage minderheden 1993 is door het SCP vervaardigd in opdrachtvan de minister van Binnenlandse Zaken. De rapportage is de eerste van een reeks tweejaarlijkse rapportages over de situatie en de positie van de minderheden in de Nederlandse samenleving en over de resultatenvan het minderhedenbeleid. Hoewel er op uitgebreideschaal over bepaalde aspectenvan de situatie van de minderhedenof over elementen van het minderhedenbeleid geschreven en gepubliceerd is, ontbreekt er een samenvattend overzicht. De Rapportage minderheden 1993 wil in deze lacune voorzien. De rapportage schetst de positie van de grootste groepen minderheden in de Nederlandse samenleving en van het minderhedenbeleid zoals dit in de afgelopen tien jaar heeft vormgekregen. De publicatie bestrijkt de centrale maatschappelijke terreinen arbeid, onderwijs en huisvesting en gaat in op belangrijke ontwikkelingen in de demografie van de minderheden. Het overheidsbeleid krijgt daarbij ruime aandacht. De Rapportageminderheden 1993 is in eerste instantie bedoeld voor diegenen die direct zijn betrokken bij de besluitvormingover het minderhedenbeleid. Maar is zeker ook handzaam voor allen die geïnteresseerdzijn in dit beleid.
  • Draagvlak voor onderwijs en onderwijsbeleid

   Bronneman-Helmers, H.M. (1993-10-01)